header

خارج فقه سیاسی (1400-1401)

جلسه 26
  • در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
چکیده نکات

تحقیق در پیوند با معیار ها و احکام دار الاسلام و دار الکفر
دار الاسلام و دار الکفر موضوعیت برای احکام ندارد.
برای هر حکم مترتب باید موضوع مناسب که در دلیل نقل یا عقل آمده پیدا کرد و حکم را بر آن مترتب کرد.
برای دار الاسلام و دار الکفر تعریف مشخص وجود ندارد.
آنچه هست مستنبطات فقها است و آنها در اینباره اختلاف دارند.
مثلا باید دید موضوع احکام مترتب بر مصنوعات از گوشت، پوست و چربی حیوان چیست؟
در اینباره باید به مثل معتبره اسحاق بن عمار مراجعه کرد.
در هجرت از دار الحرب به دار الاسلام موضوع دار الحرب و دار الاسلام نیست بلکه کوچ از بلد غیر مطمئن به مطمئن - که میتوان در آن اقامه شعائر کرد - است.
نسبت به اجرای حد نیز بلد الحرب موضوعیت ندارد بلکه فساد مترتب بر اجرای حد موضوع است.
اجتماعی و سیاسی دیدن این سنخ از مسائل۱۸۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تحقیق در پیوند با معیار ها و احکام دار الاسلام و دار الکفر
دار الاسلام و دار الکفر موضوعیت برای احکام ندارد.
برای هر حکم مترتب باید موضوع مناسب که در دلیل نقل یا عقل آمده پیدا کرد و حکم را بر آن مترتب کرد.
برای دار الاسلام و دار الکفر تعریف مشخص وجود ندارد.
آنچه هست مستنبطات فقها است و آنها در اینباره اختلاف دارند.
مثلا باید دید موضوع احکام مترتب بر مصنوعات از گوشت، پوست و چربی حیوان چیست؟
در اینباره باید به مثل معتبره اسحاق بن عمار مراجعه کرد.
در هجرت از دار الحرب به دار الاسلام موضوع دار الحرب و دار الاسلام نیست بلکه کوچ از بلد غیر مطمئن به مطمئن - که میتوان در آن اقامه شعائر کرد - است.
نسبت به اجرای حد نیز بلد الحرب موضوعیت ندارد بلکه فساد مترتب بر اجرای حد موضوع است.
اجتماعی و سیاسی دیدن این سنخ از مسائل