header

همسان انگاری فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی با فرزند طبیعی در احکام فقهی و (بررسی فقهی احکام فرزند حاصل از تلقیح)

  • در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
  • ساعت ۱۴:۰۳

پیشرفت¬های بشری، در برخی زمینه¬ها، چالش¬های جدی را پیش روی فقها قرار داده است. یکی از مهم¬ترین این چالش¬ها، تلقیح مصنوعی است. از یک سو حفظ نسب¬ها در اسلام از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است، و از سوی دیگر، استفاده از لقاح مصنوعی در درمان زوج-های نابارور یا زوج¬های با باروری آسیب¬زا، امری شایع است. لذا فقها دقت نظر خاصی را در این زمینه مبذول داشته¬اند و بر این مبنا، آرائ مختلفی بیان کرده¬اند. این مقاله با تفاوت قائل شدن میان مفهوم «ام» و « والده» نتیجه می¬گیرد که ظاهراً احکام این عناوین بر هر کس، چه از طریق تلقیح حرام چه تلقیح حلال، جاری است؛ زیرا حلیت و حرمت تلقیح، تأثیری در تحقق این مفاهیم ندارد.