header

به امید خدا در هفته آینده از شنبه 9 فروردین تا دوشنبه 11 درس برقرار است.

ادامه مطلب
شروع درس خارج فقه و اصول استاد علیدوست به صورت غیرحضوری

شامل 10 سخنرانی تلویزیونی درباره ویروس کرونا

ادامه مطلب
کرونا

گفت و گویی در پیوند با تغییرات احتمالی برآمده از ظهور و سقوط کرونا در فضای مجازی در حال شکل گیری است.

ادامه مطلب
 فضا شناسی اندیشه ها در پسا کرونا

ضرب المثلی است حکیمانه برای کسانی که موازنه‌ای بین سرمایه گذاری و آنچه می دِرَوَند، نمیکنند!
البته بگذریم که در کشور ما گاه برای پیدا شدن مرغ گم شده، شتر قربانی می...

ادامه مطلب
نباید برای پیدا شدن مرغ گم شده، گوسفند نذر کرد

باید توجه کنیم ، نقش مسجد صرفا در بُعد تمدن‌سازی تعریف نشده و گستردگی فراوانی از نظر کارکرد می‌توان برای مساجد در نظر گرفت.

ادامه مطلب
نقش مساجد در جامعه و تمدن اسلامی

کسی حق ندارد وقتی ویروس او ممکن است برای برخی کشنده باشد عامدانه در بین سایر افراد جامعه حضور یابد و این ویروس را منتقل کند.

ادامه مطلب
نظر فقهی درباره تجمع‌ها در دوران کرونا

مجموعه دروس

مجموعه مقالات

تالیفات

 • فقه و مصلحت
  فقه و مصلحت
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
 • فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
  فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
 • فقه و عقل چاپ نهم
  فقه و عقل چاپ نهم
 • فقه هسته ای
  فقه هسته ای
 • مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
  مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
 • الفقه و العرف
  الفقه و العرف
 • فقه و عرف چاپ ششم
  فقه و عرف چاپ ششم
 • الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
  الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
 • الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
  الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
شناسنامه یک کتاب
مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
فهرست کتاب

نشر:قم:مدرسه اسلامی هنر،1397 «مدرسه اسلامی هنر» به عنوان تنها نهاد برآمده از حوزه علمیه قم که به طور تخصّصی به نسبت«دین و هنر» میپردازد، ورودی جدی به حوزه مطالعاتی فقه هنر را براساس رسالت ذاتی خویش برعهده گرفته است. ایضاح نسبت دین و هنر البته در گرو پژوهش های متعدّد در چند علم اسلامی-از فقه تا فلسفه و عرفان تا قرآن و حدیث- و یکپارچه سازی نتایج آن هاست؛ اما از آنجا که تبیین نقاط قرمزو وجود عالمانه به تحث «فقه هنر» نیز اهمیت می یابد. طی دو همایش فقه هنر-به ویژه در همایش دوم-به برخی از موضوعات و مسائل مهم این حوزه پرداخته شده و پژوهش هایی ازجمند ارائه گردیده است. البته قاعدتاً رسیدن به یک فهم و نگاه مشترک که برآمده از بستری محقّقانه باشد، نیازمند تعدّد پژوهش ها در این حوزه است تا جمع نگرش ها و توان های مختلف فکری به شکل گیری یک فضا و پارادایم مقبول در «فقه هنر» بینجامد؛ اما به جرئت میتوان ادعّا کرد آثاری که تاکنون در«مجموعه مقالات همایش فقه هنر» منتشر شده، به گونه ای است که هیچ تکاپویی در این حوزه، مستغنی از آن نخواهد بود.