header

آیه الرجال قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست های متضمن ولایت

  • در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
  • ساعت ۱۹:۳۸

آيه "الرّجال قوّامون علی النساء" و تصدی زنان نسبت به پُست های متضمن ولايت»، 1399، علمی پژوهشی، دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان، شماره 12

Shi’i Jurisprudence and Organ Donation

  • در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۳:۴۴

Shi’i Jurisprudence and Organ Donation

رهیافتی برای تولید علوم انسانی اسلامی در بستر تعامل فقه با عرف، عقل و مصلحت

  • در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۳:۲۸

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، پژوهش های خود را مبتنی بر ظرفیت شناسی منابع و نهادهای فقهی و اصولی بنیان نهاده است او از پیوند فقه و عقل شروع م یکمد وو با بهره گیری از ظرفیت های عقل ودر استنباط، کاربست مصلحت در فقه را با فقه امامیه مناسب سازی می نماید وی با ارائه نظریه «معقول های عرف نما»، ساده انگاری و عبور بسیط از عرف ها را با مشکل مواجه می کند و بدین سان کارایی استقلالی برای دسته ای از عرف ها قائل می شود و در کشف و بیان کارایی ابزاری عرف نیز پژوهشی نوآورانه دارد. این رویکرد استاد علیدوست زمینه و ظرفیت وسیعی برای تعامل بر هم افزای فقه و علوم انسانی و اجتماعی فراهم می سازد و البته همین موضوع سبب شد تا وی شایسته دریافت دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی تشخیص داده شود. او توانسته با طراحی مسئله پژوهشی دقیق با کاوشی گسترده و با روش صحیح فقه جواهری به پیشبرد دانش کمک شایانی نماید. مقاله پیش رو تلاش کرده تا نوآوری وی را درقلمرو و مناسبات فقه با عقل، عرف و مصلحت به مثابه رهیافتی برای هم افزایی فقه وعلوم انسانی و اجتماعی نشان دهد.

اصول فقه تجدید الهیکلیه و توسعه النطاق القسم الثانی

  • در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۳:۲۵

اصول فقه تجدید الهیکلیه و توسعه النطاق القسم الثانی

اصول فقه تجدید الهیکلیه و توسعه النطاق القسم الاول

  • در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۳:۲۲

اصول فقه تجدید الهیکلیه و توسعه النطاق القسم الاول