header
آسیب شناسی تبلیغ و ترویج دین

آسیب شناسی تبلیغ و ترویج دین

  • در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ساعت ۰۳:۳۷

واقعش این است که با ورود جمعی از اعزه این جانب قصد گذاشتن این یادداشت را نداشتم اما برخی مطالب به قدری بر حقیر فشار آورد و به جانم افتاد.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 5

بایسته شناسی خرافه زدایی 5

  • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ساعت ۰۲:۳۰

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. پنج : رسالت روحانیت، عالمان و فرهیختگان در فهم، پردازش و تبلیغ دین.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 4

بایسته شناسی خرافه زدایی 4

  • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ساعت ۰۲:۲۵

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. چهار : نامعیار ها را معیار قرار ندادن، عدم مبالغه، بحث ها را در فضای تخصصی مطرح کردن و ...

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 3

بایسته شناسی خرافه زدایی 3

  • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ساعت ۰۲:۲۰

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. سه : نقل کامل، عدم گزینش در مسائل چند ساحتی و ملاحظه تمام ادله.

ادامه مطلب
بایسته شناسی خرافه زدایی 2

بایسته شناسی خرافه زدایی 2

  • در تاریخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • ساعت ۰۲:۱۴

خرافه زدایی مثل هر پدیده ظریف دیگری بایسته هایی دارد. دو : مواظبت بر اصالت بنیان ها و حفظ سنت های قابل دفاع.

ادامه مطلب