header

مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر

نشر:قم:مدرسه اسلامی هنر،1397
«مدرسه اسلامی هنر» به عنوان تنها نهاد برآمده از حوزه علمیه قم که به طور تخصّصی به نسبت«دین و هنر» میپردازد، ورودی جدی به حوزه مطالعاتی فقه هنر را براساس رسالت ذاتی خویش برعهده گرفته است. ایضاح نسبت دین و هنر البته در گرو پژوهش های متعدّد در چند علم اسلامی-از فقه تا فلسفه و عرفان تا قرآن و حدیث- و یکپارچه سازی نتایج آن هاست؛ اما از آنجا که تبیین نقاط قرمزو وجود عالمانه به تحث «فقه هنر» نیز اهمیت می یابد. طی دو همایش فقه هنر-به ویژه در همایش دوم-به برخی از موضوعات و مسائل مهم این حوزه پرداخته شده و پژوهش هایی ازجمند ارائه گردیده است. البته قاعدتاً رسیدن به یک فهم و نگاه مشترک که برآمده از بستری محقّقانه باشد، نیازمند تعدّد پژوهش ها در این حوزه است تا جمع نگرش ها و توان های مختلف فکری به شکل گیری یک فضا و پارادایم مقبول در «فقه هنر» بینجامد؛ اما به جرئت میتوان ادعّا کرد آثاری که تاکنون در«مجموعه مقالات همایش فقه هنر» منتشر شده، به گونه ای است که هیچ تکاپویی در این حوزه، مستغنی از آن نخواهد بود.

۲,۲۰۰ بازدید