header

مصادر فقه (عقل و عرف)

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1394
پیچیدگی ها جهان معاصر و پیدایش پرسش های جدید از یک سو و ظرفیت شگفت آور دانش فقه از سوی دیگر موجب شده است که فقه گریز و گزیری از پرداختن به ساحت های نوپیدا نداشته باشد. در این میان، شوق یافتن پاسخ پرسش ها گاه در برابر خوف عبور از چارچوب فقاهت مغلوب میشود و گاه به آن غالب می آید. کشاکش این شوق و آن خوف، فقیه را ناچار می کند که یک بار برای همیشه، نسبت خود را با مصادر فقه روشن و به ویژه قلمرو کارآمدی عقل و عرف را در گذر از این کشاکش حل کند. کتاب حاضر، گامی است در این مسیر.

۱,۱۶۶ بازدید