header

فقه امنیت (1400)

جلسه 4
  • در تاریخ ۰۴ تیر ۱۴۰۰
چکیده نکات

روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت
تفاوت دوم
واقعیت گرایی در عین اسم گرایی
مثال به برخی از انواع دیه مثل شتر و حله و مثال جهاد در فقه امنیت
تفاوت ماهیت جهاد در گذشته و حال
تفاوت سوم
پیامد گرایی به عنوان بخشی از فرآیند استنباط
مثال از غیر فقه امنیت
مثال از فقه امنیت در جلسه آینده۱۴۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت
تفاوت دوم
واقعیت گرایی در عین اسم گرایی
مثال به برخی از انواع دیه مثل شتر و حله و مثال جهاد در فقه امنیت
تفاوت ماهیت جهاد در گذشته و حال
تفاوت سوم
پیامد گرایی به عنوان بخشی از فرآیند استنباط
مثال از غیر فقه امنیت
مثال از فقه امنیت در جلسه آینده