header

تعارض ادله (99-1400) - جلسه 17

تحقیق در تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر دو جهت باید در نظر گرفته شود
اقواییت ظهور
اقتضا و لا اقتضا (قرینه و ذوالقرینه)
محقق نایینی : حتی با فرض احتیاج عام به مقدمات حکمت، عام مقدم است بر مطلق.
در صحن استنباط قرائن متغیری وجود دارد. گاه بر تقدیم عام بر مطلق و گاه بالعکس
تعارض عام با مطلق شمولی، بدوی نیست

تعارض ادله (99-1400) - جلسه 16

ادامه بیان ملاحظات بر تقدیم عام بر مطلق
عام متقدم، حکم بیان برای مطلق دارد
اشکال بر مرحوم صدر در برداشت از مبنای محقق نایینی

تعارض ادله (99-1400) - جلسه 15

ادامه کلام سید محقق باقر صدر
تصور دو ظهور حالی در اطلاق و اثبات تقدیم دلالت عام بر مطلق
نقد کلمات
اثبات شیوع و سریان در مطلق به خود لفظ

تعارض ادله (99-1400) - جلسه 14

بیان محقق سید محمد باقر صدر :
1. در فرض اتصال عام و مطلق
2. در فرض انفصال
در فرض اول بنابر مسلک محقق نایینی تعارض مستقر است
بنابر مسلک مشهور سه احتمال است
بنابر دو احتمال تعارض مستقر نیست
و بنابر یک احتمال تعارض مستقر است
تایید نظر شیخ توسط محقق صدر نه با بیان شیخ