header

اصول فقه مقارن - جلسه 1

اصول فقه مقارن
تفاوت اصول فقه و فلسفه فقه
اصول فقه اصول فهم و منطق استنباط است
عقل و قاعده ملازمه
نظر اشاعره در این باره

دیدن درس...
۷,۸۰۴ بازدید

درس اخلاق - شکر گزاری، نمادها و موانع آن - جلسه 1

فضیلت شکر گزاری
نمادها و نمودهای شکر
عوامل عدم شکرگزاری
آثار شکر
شناخت منعم ها

دیدن درس...
۵,۳۸۴ بازدید