header

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه

اندیشه های موجود در پیوند با این ادعاها و با اجماعات محصّل فرضی
نسبت به ادعاهای موجود
اشکال صغروی و کبروی بر اجماع
دفاع از اجماع