header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه

برگشت همه مرجحات به مرجح سندی، آری یا نه؟
نقد گفته‌ها در ترتیب مرجحات
ادامه نقد و نقد نقد
نقد کلام محقق بهبهانی در ترتیب مرجحات
نقد کلام محقق نایینی
نقد کلام محقق خراسانی