header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه

بیان عدم دلالت این حدیث بر منع تصدی
بیان اول
رد این بیان
بیان دوم
بررسی متن و دلالت روایت حماد و انس از پدرش
ادامه نقد استدلال به این حدیث
شهرت و ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت در راستای اثبات اندیشه منع
نقد بهره‌برداری از شهرت

خارج فقه القضا (97-98) - جلسه

تتبع در کلام فقها در مورد مفهوم و گستره قضا

دیدن درس...
۱,۷۱۷ بازدید