header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه

نقد و تحقیق
2. برخی رویکردهای گذشته و آثار آن در انتخاب گزینه
3. حاکمیت عقل و سیره عقلا در مساله و مشابهت با قضیه اهم و مهم
آثار رویکرد عقلایی انگاری و عقل انگاری مسئله با رویکرد تعبد گونه
نوع ریکردها از نوع رویکرد دوم است.

دیدن درس...
۱,۰۱۰ بازدید