header

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه

ادامه بیان تفاوت ها از فقه فتوا به فقه تقنین
به اعتبار متعلق فعالیت و داشتن رویکرد بیشتر اجتماعی در فقه تقنین
بیان لزوم داشتن دو رساله برای مردم و برای کارگزاران نظام
استنباط نظام
اصلاح نگاه مناسب
تزاحم و استنباط اول و دوم

دیدن درس...
۱,۲۹۲ بازدید