header

فقه القضا(1400-1401) - جلسه

انکار شاکی تاثیری در حکم قضایی ندارد مگر شکایت او باعث علم و داوری قاضی شده باشد و با انکار، شک کند.
اگر مستند قاضی با سند معتبر زیر سوال رود وجهی برای بقای حکم قاضی نیست و این ربطی به قانون درأ ندارد. چنان که ربطی به حرمت نقض رأی قاضی هم ندارد.
ملاحضات روشی و محتوایی بر کلام محقق خویی
گفتگو از شبهه در قاعده درأ... مفهوم شبهه - حد شبهه - شبهه برای چه کسی؟

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه

استفاده از قاعده پس از اصدار حکم قضایی، آری یا نه؟
ذکر یک سوال رسیده از محاکم ... حکم رجوع شاهد از شبهات.
در مساله‌ی رجوع شاهد صوری هست: 1. قبل از اصدار حکم 2. بعد از اصدار حکم و قبل از اجرا 3. بعد از اصدار و بعد از اجرا. نسبت به صورت دوم اختلاف است. مشهور فقیهان معتقدند حکم اجرا نمی‌شود به دلیل شبهه و جریان قاعده درأ. لکن مثل محقق خویی قائل به اجرای حکم است زیرا شبهه هر چند وجود دارد اما این شبهه ظاهری است.( و الّا از نظر قواعد،حکم صادر شده است) که مزاحم اجرای حکم نیست و این شبهه در سایر موارد اجرا نیز وجود دارد.
برخی از فقها گفته‌اند: حدّ اجرا نمی‌شود لکن سایر آثار حکم مترتب می‌شود.

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه

ادامه گفتگو از مسائل گذشته با فرض نشات ضربه مغزی از یک ضربه باید حکم به دیه واحد کرد. و اگر عمدی باشد و فرد فوت کند، حق قصاص ثابت است.
اشاره به روایت ابو عبید حذا در اینباره
اقدام به قصاص باید در طول یکسال باشد.
با حکم قاضی به تعدد دیه در مرگ مغزی در صورت فوت مصدوم حکم باطل میشود. و تنها یک دیه ثابت است.

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه

مرگ مغزی
چند سوال
آیا مرگ مغزی ملحق به مرگ طبیعی است و احکام مرگ طبیعی را دارد؟
در قصاص، دیه، غسل، وجوب دفن، ارث، عده همسر و ...
اگر پزشک پس از مرگ مغزی اعلان ادامه درمان کند، چند دیه تعلق میگیرد یا یک دیه؟
اگر چند دیه تعلق میگیرد و حکم قطعی توسط دادگاه صادر شد، سپس مصدوم وفات کرد، حکم نقض می شود یا خیر؟