header

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه

یا هذا کف عن الغیبة فانها ادام کلاب النار
غیبت: از گناهان کبیره است - بدون خرج، بدون ترس، پر توجیه و زشتی خود را از دست داده است. بیانات زیادی در قرآن و روایات راجع به این گناه داریم. حدیث فوق از زیباترین بیان ها است که ظاهراً ماهم از قرآن است.
آن چه امام حسین علیه السلام فرموده اند یک واقعیت است نه تشبیه. بیان واقع غیبت است که در همین دنیا هم وجود دارد. گلایه از برخی رفتارها از طلاب و غیر ایشان
مستند حکم قاضی اگر زیر سوال رود حکم باقی نمی‌ماند.
گفتگو از قاعده درأ - بیان برخی گفتار ها در ضابطه شبهه مثل ما اوجب ظن الاباحه یا مثل مجرد الاحتمال شبهه است. هرجا علم،اطمینان و علمی نباشد شبهه است.
با نبود حجت معتبر حدّ جاری نیست چه قاعده را بپذیریم و چه نپذیریم. جاهل قاصر و یا مقصر غیر ملتفت هم مشمول قاعده است.
الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً یا ملاکاً بنیان ندارد.

فقه القضا(1400-1401) - جلسه

انکار شاکی تاثیری در حکم قضایی ندارد مگر شکایت او باعث علم و داوری قاضی شده باشد و با انکار، شک کند.
اگر مستند قاضی با سند معتبر زیر سوال رود وجهی برای بقای حکم قاضی نیست و این ربطی به قانون درأ ندارد. چنان که ربطی به حرمت نقض رأی قاضی هم ندارد.
ملاحضات روشی و محتوایی بر کلام محقق خویی
گفتگو از شبهه در قاعده درأ... مفهوم شبهه - حد شبهه - شبهه برای چه کسی؟