header

خارج فقه القضاء (1400-1401) - جلسه

گروه پنجم از روایات قسامه: روایاتی که رویکرد خاصی به فهمنده نص می‌دهد. روایات متعدد دالّ بر فلسفه قسامه
ممکن است گفته شود: اگر این کارایی امروزه در قسامه نباشد یا راه بهتری وجود داشته باشد، نباید به دلیل بودن قسامه فکر کرد.
مدیریت گروه های پنج گانه:
1. خروج گروه 3 و 5 از دایره تعارض
2. رجوع گروه 1و 2 به گروه 4 که مطابق نظر مشهور است.
حاصل کار: حاکمیت گروه سوم، با فرض آن چه گفته شد.
سیاست افتراقی از جهت مجرم، زمان، مکان و مجازات های تبعی و تکمیلی...

خارج فقه القضاء (1400-1401) - جلسه

روایات گروه سوم: دالّ بر تثبیت قسامه است.
روایات گروه چهارم: قسامه را به نحو مقرر در فقه توضیح می دهد.
روایات گروه پنجم: فلسفه قسامه را می‌کند و چراغ سبز هایی نشان می‌دهد برای اماره انگاری قسامه.

خارج فقه القضاء (1400-1401) - جلسه

وجه پرداختن به گفتگو از مسأله قسامه در مجال حاضر. آیا می توان گفت: امروزه قسامه یک اماره قضای است نه دلیل اثبات.
لزوم مکث در اطراف لوث - لوث چیست؟
اعتراض به قسامه از قبل ها بوده است الان هم هست. کلام ابن اثیر در این پیوند.
نظر سنیان از ابن رشد در مورد قسامه - اختلاف در این باره
گروه اول روایات قسامه: 1. روایت محمدبن مسلم 2. محمدبن قیس 3. از امام صادق علیه السلام
بررسی گروه اول