header

اصول فقه کاربردی قضایی جزایی - دانشگاه رضوی [مقطع دکتری] (1402-1403)

جلسه 2
  • در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
چکیده نکات

اصول قفه کاربردی قضایی جزایی
دانشگاه رضوی مشهد
ادامه گفتگو از پرونده اول
پرونده دوم
آیا استناد به محتویات صفحه فیسبوک متهم صحیح است؟
مباحثی مربوط به حریم خصوصی
آیا اصل بر جواز ورود است یا اصل بر منع
به مباحث استاد در فقه القضاء مراجعه شود
صفحه یادداشت 268
اصطلاحی به نام حریم خصوصی در نصوص دینی نداریم
اصل منع در ورود به حریم دیگران
ماده 9 قانون مدنی فرانسه و ماده 9 آیین دادرسی مدنی فرانسه
اصل صداقت در اثبات۶۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
چکیده نکات

اصول قفه کاربردی قضایی جزایی
دانشگاه رضوی مشهد
ادامه گفتگو از پرونده اول
پرونده دوم
آیا استناد به محتویات صفحه فیسبوک متهم صحیح است؟
مباحثی مربوط به حریم خصوصی
آیا اصل بر جواز ورود است یا اصل بر منع
به مباحث استاد در فقه القضاء مراجعه شود
صفحه یادداشت 268
اصطلاحی به نام حریم خصوصی در نصوص دینی نداریم
اصل منع در ورود به حریم دیگران
ماده 9 قانون مدنی فرانسه و ماده 9 آیین دادرسی مدنی فرانسه
اصل صداقت در اثبات