header

مرجحات باب تزاحم - جلسه 59

یکی دو تا بحث کوتا راجع تزاحم باقی مانده است که امروز اگر عرض کنیم بحث تزاحم را تمام شده تلقی می کنیم و برای سال تحصیلی آینده سراغ مبحث چهارم (مناشئ تعارض) خواهیم رفت. خیلی بحث خوبی است و بعد هم قاعده ی الجمع مهما امکن اولی من الطرد.

مرجحات باب تزاحم - جلسه 58

بحثی را باز کریم تحت عنوان برخی از مرجحات ناشناخته. یکی از آن ها را دیروز از آقای خویی نقل کردیم.

مرجحات باب تزاحم - جلسه 57

بحث رصد مرجحات تمام شد و ما به این نتیجه رسیدیم که معیار فقط اهم و مهم است و تا این جا چیز دیگری نماند.