header

اصول فقه - استصحاب (97-98) - جلسه 53

بحث ششم از مباحث استصحاب
شرطیت بقای موضوع
کارکردگرایی
اسم‌گرایی
ابزارگرایی
بحث جهاد، غنا و مجسمه سازی در مورد اسم گرایی و کارکرد گرایی