header

خارج فقه سیاسی (99-1400) - جلسه 25

جلسه بیست و پنجم (49)
بررسی و نقد تحلیل فوق
ملاحظات چهار گانه بر مبنای عدم اعتبار رای مردم
ادامه نقل برخی گفته ها در امتداد همین اندیشه
تمسک به دلیل عقلی
برخی گفته اند : انتخاب مردم نه در روایتی آمده است و نه در تاریخ اسلام اثری از آن هست.

خارج فقه سیاسی (99-1400) - جلسه 24

جلسه بیست و چهارم (48)
قاعده عدالت در بیان منکران و موافقان
تحلیل اجمالی اصل فلسفی - کلامی فوق
کلام کسانی که معتقد به لزوم رای مردم نیستند

خارج فقه سیاسی (99-1400) - جلسه 23

جلسه بیست و سوم (47)
برخی ادعا کرده اند که اداره امور امت در عصر غیبت از وظایف فقیه است. بدون اینکه رای مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد.
نظیر عصر حضور و ولایت معصوم علیه السلام
و آن را به روایات معتبر مستند دانسته اند.
و ادله دال بر اعتبار رای مردم را جواب داده اند.
بنیان فلسفی - کلامی این اندیشه فارق از نصوص مورد ادعا
برخی گفته اند : مالک کل هستی خداوند است و او هست که باید حاکم را تعیین کند؛ نه مردم.
در امتداد این بنیان به اصل احتیاط در وقت شک قائل شده اند و به عدالت پیشینی در تشریع قائل نیستند.

خارج فقه سیاسی (99-1400) - جلسه 22

جلسه بیست و دوم (46)
وجود دو انگاره مشهور دال بر عدم اعتبار رای مردم
بیانی مفصل از برخی فقها بر عدم اعتبار رای مردم با تکیه بر اصل عدم ولایت
نظریه نظارت فقیه به جای نصب