header

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه 2

پاسخ به چند سوال از جمله :
رابطه فقه تقنین با فقه السیاسة و فقه سیاسی
پیش فرض های بحث :
1. ضرورت نشعت قانون از شریعت و فقه
2. فقه ظرفیت قانون شدن را دارد
فوائد روش شناسی به طور عام و در فقه تقنین به طور خاص
آیا عدم مخالفت با شرع همان موافقت با شریعت است

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه 1

مفهوم شناسی فقه، شریعت، فقه تقنین، روش شناسی، فقه فتوا و ...
دو شکل از بحث :
هستی شناسانه
هنجار شناسانه
ضرورت وحدت رویه