header

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه 6

ادامه بیان تفاوت ها از فقه فتوا به فقه تقنین
به اعتبار متعلق فعالیت و داشتن رویکرد بیشتر اجتماعی در فقه تقنین
بیان لزوم داشتن دو رساله برای مردم و برای کارگزاران نظام
استنباط نظام
اصلاح نگاه مناسب
تزاحم و استنباط اول و دوم

دیدن درس...
۱,۳۴۰ بازدید

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه 5

لزوم توجه به ظرفیت های منابع
توضیح فقه عذر و فقه کشف و از فقه عذر به فقه کشف
تشکیل شبکه دلالی ادله و نظام هرمی و حلقوی

دیدن درس...
۱,۱۰۴ بازدید

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه 4

در فقه تقنین باید جواب قاطع باشد.
فتوای معیار و توضیحاتی در ارتباط ضرورت و ماهیت شناسی فتوای معیار
توجه به مقاصد
پاسخ به چند پرسش

روش شناسی فقه تقنین (1400) - جلسه 3

پاسخ به چند پرسش
آیا روش شناسی فقه تقنین، اصول فقه جدید میطلبد؟
توضیح توحید در تقنین
کلما حکم به العقل حکم به الشرع
اصل عدم ولایت
تدخل فقها در تعیین مصادیق و نقد آن