header

اصول فقه مقارن - جلسه 12

ادامه گفتگو از کتاب فقه و عرف (تحلیل محتوا)
مراجعه به عرف در تطبیق
مسئله رویت هلال و اختلافات درباره آن
کارایی عرف در امور مربوط به تقنین
عرف موضوع ساز و موضوع زدا
بیان موضوع فقیه یا عرف
عرف در قرارداد ها و معاملات

اصول فقه مقارن - جلسه 11

سند انگاری عرف
اقوال در مسئله
بررسی روایت انتم اعلم ...
برخی عرف ها تجسم درک عقل است
لزوم یا عدم لزوم امضای بنای عقلا
سه مبنا در این باره
مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و مدالیل ترکیبی

اصول فقه مقارن - جلسه 10

حقوق موضوعه
آمیخت ناصحیح کارایی های ابزاری و غیر سندی عرف با سندی و استقلالی
منبع انگاری عرف
ادله آن
رد آن
حدیث انتم اعلم بامور دنیاکم

دیدن درس...
۱,۱۹۴ بازدید

اصول فقه مقارن - جلسه 9

فقه و عرف
گزارش تفصیلی از محتوای کتاب فقه و عرف
تعریف عرف
عرف در مذاهب فقهی
فقیه بیشتر با سند و دلیل کار دارد؛ نه با مبنا.

دیدن درس...
۱,۷۲۴ بازدید