header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه

بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
نقد
نقد نقد
بررسی دلیل دوم
نقد
نقد نقد
بررسی و تقویم سایر ادله
کلام پایانی
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
نتیجه تحقیق در باب قضا و غیر قضا
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
اقتضائات اجرا

دیدن درس...
۲,۳۴۵ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه

بررسی دلالی این روایات
بررسی و نقد اولویت
نقد و بررسی مذاق شریعت
ماهیت شناسی مذاق
مذاق شناسی در بوته نقد
مشکل استدلال به مذاق در مسئله مورد بحث

دیدن درس...
۱,۶۳۰ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه

بررسی و نقد گروه دال بر نفی شایستگی زنان به دلیل برخی ویژگیها (گروه پنجم)
بررسی سندی و موقعیت صدور
روایات نقص و شهرت جابر
مشکلات دیگر در مسیر قبول صدور
روایات ناقص العقل بودن زنان در بوته نقد
روش برخورد با تعلیل در روایات

دیدن درس...
۱,۰۴۹ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه

بررسی و نقد گروه دال بر ناکارآمدی زنان در مدیریت (گروه چهارم) ، مورد اشاره در گذشته
تتبع
ادامه تتبع و تحقیق
بر این اساس استدلال به این گروه از روایات نیز بر منع تصدی زنان ناتمام است.