header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 36

اختصاص روایت به زمان حضور یا اعم؟
مراد از موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه
برخی نقدها بر روایت
دفاع از روایت در بخشی از نقدهای شیخ انصاری بر آن

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 35

سند روایت
گزارشی کوتاه از بخش مربوط به علاج روایت
تحلیل و نقد روایت
بیان برخی ابهام‌ها و نقد‌ها بر روایت
مراد از شهرت
مناقشه در حجیت علی الاطلاق بینه

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 34

بیان رای مختار در تعیین اصل اولی
روایات باب و نقد و بررسی موردی (اتمیک)
روایت اول: روایت ابن‌حنظله
متن روایت

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 33

سایر بیان‌ها
رفتار کلی اصولی‌ها با اخبار باب
اقسام اخبار براساس اندیشه محقق نایینی
اقسام اخبار براساس اندیشه سید محمد باقر صدر