header

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 117

ادله نفی و نقد ادله اثبات
بررسی
نقد استدلال شیخ بر اثبات لزوم تعدی از مرجحات منصوص توسط محقق خراسانی و محقق خویی
جمله لا ریب فیه نفی ریب به مطلق می کند نه نفی ریب یه نسبی
استدلال آقای آخوند برای اثبات عدم جواز تعدی

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 116

2. اقتضای اصل
ادله نفی و نقد ادله اثبات
بیان ماهیت اصل در بحث از تعدی از مرجحات منصوص
سخن محقق عراقی در مسئله
آثار مختلف اصل در تعیین و تخییر در مسئله فرعی فقهی و در مسئله اصولی
آیا تخییر در مقام تخییر فقهی است یا اصولی ؟

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 115

اقتضای اصل
اخلاق بر اساس آیه دوم از سوره مبارکه فاطر
اصل تعیین و تخییر در سه شکل مختلف
اصل در شک در مکلف به در مسئله فرعی در غیر دوران امر بین حجت و مشکوک الحجت
اصل در شک در مکلف به در مسئله فرعی در دوران امر بین حجت و مشکوک الحجت
اصل در تخییر و تعیین در مسئله اصولی مثل ما نحن فیه

اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 114

قول سوم تفصیل در مسأله
أسناد اثبات تعدی و انکار
ادله اثبات
از روایات
اقتضای اصل
اثبات دلالت برخی از فقرات روایت ابن حنظله و غیر او بر اثبات تعدی