header

خارح فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 12

پاسخ به چند سوال
تشخیص مصلحت در وقت اختلاف به عهده ولی نیست
ماده 1043 قانون مدنی
تاثیر دو نگاه ذکر شده در ولایت غیر خداوند نسبت به تفسیر اصل 110 قانون اساسی
رای مختار در تفسیر ولایت غیر خداوند
هیچ توجیحی برای ولایت به معنای اول نیست.
و با فرض شک باید از ولایت تفسیر مضیق نمود.

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 11

روایات ذیل النبی اولی بالمومنین من انفسهم
نوعی محدودیت در آیه
عدم التزام فقهی به اولویت نبی صلی الله علیه و آله و سلم بر مردم در همه شئون
ماهیت شناسی ولایت بر مردم
تفاوت ماهیت ولایت خداوند با ولایت غیر خداوند
ولایت مولوی و علو
ولایت تدبیر و اصلاح با عدم علو
آثار این دو نوع ولایت در بحث اعتبار رای مردم و در مثل حقوق خصوصی و ولایت بر صبی، مجنون، دوشیزه در ازدواج

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 10

بیان رفتار محقق خراسانی در ارتباط با آیه 6 سوره مبارکه احزاب:
1. حوزه ای که مسلّم ولایت دارند
2. حوزه ای که ولایت ندارند
3. حوزه مشکوک
بررسی
نقد و داوری
اصل : این همانی اختیارات معصوم علیه السلام در عصر حضور با اختیارات فقیه در عصر غیبت

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 9

پاسخ به برخی از پرسش ها
مشروعیت حکومت
مشروعیت حاکم
تفاوت دخیل کردن آثار فتوا در فرآیند تولید آن با استثنا از اجرای آن با عروض عناوین ثانوی در فقه
5. بررسی دلالی اسناد دال بر اولویت نبی صلی الله علیه و آله بر مومنین از خود ایشان
النبی اولی بالمومنین من انفسهم
گفتگو از اطلاق و عدم اطلاق آیه
بیان قائلان به اطلاق آیه و ولایت پیامبر بر همه شئون مردم حتی امور خصوصی
توجه به تعمیم موجود در تفسیر نمونه در ذیل آیه