header

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 8

جلسه هشتم 1400 - 1401
جلسه سی و ششم 1399 - 1401
جلسه شصتم 1398 - 1401
نقد تعین هشتم
ولایت عالمان عاقل و عادل، ولایت عالمان در حد اقتضا است و با رای مردم فعلیت می یابد.
رای مردم به غیر عالم عاقل عادل اعتبار ندارد دو گانه ولایت و نظارت در مورد فقیه و دو گانه رای مردم در دو حوزه متفاوت اصالت رضایت و طیب نفس مردم نسبت به انتخابات عدم دلالت وضعیت حکومت پیامبر ص بر عدم اعتبار رای مردم.
بررسی گزینه شروع حکومت با نصب و ادامه با انتخاب
لزوم نگاه مجموعی و سیستمی به ادله و فقه الواقع نتیجه فتوا باید در فرایند فتوا لحاظ شود.

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 7

جلسه هفتم 1400 - 1401
جلسه سی و پنجم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و نهم 1398 - 1401
تیعن سوم
در جامعه باید احکام اسلام پیاده شود و این کار فقیه است نه مردم
نقد تعین سوم
احکام اسلام همه شئون مردم را فرا نمی گیرد
دوگانه رای مردم برای امور الناس و ولایت فقیه برای اجرای احکام یعنی امر الله
مردم بر شئون خود مسلط هستند و اصل عدم ولایت است
البته چارچوب های شرعی باید مراعات شود و این نظارت فقیه را می طلبد
بیان برخی از مشکلات مراجعه به آرای مردم و پاسخ به آن اشکالات
نباید شبهات عارضی را به حساب ذات مراجعه به رای مردم گذاشت
قبول مرز های جغرافیایی

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 6

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه

جلسه ششم 1400 - 1401
جلسه سی و چهارم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و هشتم 1398 - 1401
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه
پاسخ به پرسش های درس
نقد و داوری در اطراف دلالت مقبوله ابن حنظله بر ولایت مطلقه فقیه و عدم اعتبار رای مردم
دو روش در مواجهه با این حدیث : اتمیک و سیستمی
این روایت قالب برای افاده ولایت مطلقه فقیه نیست.
بررسی سایر روایات مورد ادعا و نقد ادعا
نتیجه
از روایات نمیتوان ولایت مطلقه را برداشت کرد
میتوان از راه عقل وارد شد و البته با اقتضایی که عقل دارد و برای رای مردم نیز جایگاه هست.

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 5

جلسه پنجم 1400 - 1401
جلسه سی و سوم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و هفتم 1398 - 1401
استدلال به مقبوله عمربن حنظله برای اثبات ولایت فقیه و عدم اعتبار رای مردم
بررسی اجمالی سند روایت
دفاع از سند
وجه استدلال به مقبوله : روایت اختصاص به باب قضا ندارد و شامل ولایت نیز می شود
امام علیه السلام فقیه را برای همه امور الّا ما خرج حَکَم قرار داده است.
بررسی و نقد استدلال به مقبوله ابن حنظله
سه برداشت مختلف از مقبوله
نقد برداشت ولایت فقیه از روایت