header

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه

تحقیق در پیوند با معیار ها و احکام دار الاسلام و دار الکفر
دار الاسلام و دار الکفر موضوعیت برای احکام ندارد.
برای هر حکم مترتب باید موضوع مناسب که در دلیل نقل یا عقل آمده پیدا کرد و حکم را بر آن مترتب کرد.
برای دار الاسلام و دار الکفر تعریف مشخص وجود ندارد.
آنچه هست مستنبطات فقها است و آنها در اینباره اختلاف دارند.
مثلا باید دید موضوع احکام مترتب بر مصنوعات از گوشت، پوست و چربی حیوان چیست؟
در اینباره باید به مثل معتبره اسحاق بن عمار مراجعه کرد.
در هجرت از دار الحرب به دار الاسلام موضوع دار الحرب و دار الاسلام نیست بلکه کوچ از بلد غیر مطمئن به مطمئن - که میتوان در آن اقامه شعائر کرد - است.
نسبت به اجرای حد نیز بلد الحرب موضوعیت ندارد بلکه فساد مترتب بر اجرای حد موضوع است.
اجتماعی و سیاسی دیدن این سنخ از مسائل

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه

جلسه هفتم 1400 - 1401
جلسه سی و پنجم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و نهم 1398 - 1401
تیعن سوم
در جامعه باید احکام اسلام پیاده شود و این کار فقیه است نه مردم
نقد تعین سوم
احکام اسلام همه شئون مردم را فرا نمی گیرد
دوگانه رای مردم برای امور الناس و ولایت فقیه برای اجرای احکام یعنی امر الله
مردم بر شئون خود مسلط هستند و اصل عدم ولایت است
البته چارچوب های شرعی باید مراعات شود و این نظارت فقیه را می طلبد
بیان برخی از مشکلات مراجعه به آرای مردم و پاسخ به آن اشکالات
نباید شبهات عارضی را به حساب ذات مراجعه به رای مردم گذاشت
قبول مرز های جغرافیایی

خارج فقه سیاسی (99-1400) - جلسه

جلسه بیست و ششم (50)
اندیشه تثبیت اعتبار و اندیشه عدم اعتبار در ترازوی داوری
گزارش از آنچه گذشت
آنچه باقی مانده است
باقی مانده ها در طرف اندیشه عدم اعتبار
اشاره به تعیناتی در اینباره
مذمت از رای اکثریت
مشکلات تصور اکثریت