header

فلسفه فقه احکام

  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۲:۰۱

فلسفه فقه احکام دانشنامه فاطمی بهار 93

دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت و مقایسه آن با اکل مال به باطل در نظام حقوقی ایران

  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۰:۴۷

عنوان « دارا شدن ناعادلانه» در واقع بازتاب موادی از حقوق فرانسه در موادی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل برخی ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. و این در حالی است که برخی دیگر تلاش کرده اند، این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» بدانند و مبنای ردّ آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذيرش ممنونعیت اصل داراشدن ناعادلانه و يکسان انگاری آن با نهاد منع اکل مال به باطل از منظر قانون مدنی و حقوق ايران به مطالعه تطبيقی این دو پدیده به یکدیگر نیازمند است. برآیند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل، با نهاد دارا شدن ناعادلانه در ساير نظام‌های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت‌هايی بين آن‌ها ديده می‌شود.

حکم اللعب المسمی فی عصرنا الراهن كلاش أوف كلانس

  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۰:۴۱

حکم اللعب المسمی فی عصرنا الراهن كلاش أوف كلانس

جایگاه عقل در فقه امامیه

  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
  • ساعت ۲۰:۳۶

رابطه عقل و دين به طور عام و عقل و فقه به طور خاص، از ديرزمان محل گفتگو بوده است. عقل در فقه اماميه از منابع استنباط به شمار مي‌رود. كارايي عقل در فقه اماميه فراتر از كارايي سندي و استقلالي است. مجموع تصاويري كه مي‌توان از كارايي عقل داشت به ده صورت مي‌رسد، بدين ترتيب: كارايي استقلالي در مستقلات عقليه و غير مستقلات، كارايي آلي، ترخيصي ـ تأميني و تسبيبي. و هر يك از اين پنج صورت به دو قسم كارايي در استنباط اول و استنباط دوم تقسيم مي‌گردد.