header

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - بررسی ادله نقلی ولایت فقیه

جلسه 6
  • در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۰
چکیده نکات

جلسه ششم 1400 - 1401
جلسه سی و چهارم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و هشتم 1398 - 1401
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه
پاسخ به پرسش های درس
نقد و داوری در اطراف دلالت مقبوله ابن حنظله بر ولایت مطلقه فقیه و عدم اعتبار رای مردم
دو روش در مواجهه با این حدیث : اتمیک و سیستمی
این روایت قالب برای افاده ولایت مطلقه فقیه نیست.
بررسی سایر روایات مورد ادعا و نقد ادعا
نتیجه
از روایات نمیتوان ولایت مطلقه را برداشت کرد
میتوان از راه عقل وارد شد و البته با اقتضایی که عقل دارد و برای رای مردم نیز جایگاه هست.۳۳۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

جلسه ششم 1400 - 1401
جلسه سی و چهارم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و هشتم 1398 - 1401
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه
پاسخ به پرسش های درس
نقد و داوری در اطراف دلالت مقبوله ابن حنظله بر ولایت مطلقه فقیه و عدم اعتبار رای مردم
دو روش در مواجهه با این حدیث : اتمیک و سیستمی
این روایت قالب برای افاده ولایت مطلقه فقیه نیست.
بررسی سایر روایات مورد ادعا و نقد ادعا
نتیجه
از روایات نمیتوان ولایت مطلقه را برداشت کرد
میتوان از راه عقل وارد شد و البته با اقتضایی که عقل دارد و برای رای مردم نیز جایگاه هست.