header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 106

بیان توسعه از طریق اولویت
بررسی توسعه از طریق اولویت و نقد آن
آخرین طواف در اطراف آیه مبارکه
توجیه دو رفتار ناهمسو از فقها در مسأله و گسست مدیریت و اجرا از اعمال ولایت
عدم امکان استفاده منع مطلق تصدی زنان از آیه
امکان استفاده منع فی الجملة

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 105

بیان توسعه از طریق تعلیل مذکور در آیه
بررسی توسعه از طریق تعلیل اول و دفاع از آن
توسعه مفاد آیه از طریق تعلیل مذکور در آن قابل دفاع است لکن نمی توان از طریق این توسعه قائل به منع تصدی زنان نسبت به پست های مشوب به ولایت شد.
استفاده از طریق غلبه صحیح نیست.

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 104

نکات قابل برداشت از آیه بر اساس این تفسیر
حدود قوامیت مرد
آیه قوامون ناظر به خانواده است
قیمومت به معنای تدبیر خانه است
خروج شئون اختصاصی زن از محدوده قوامیت جز در موارد خاص
حوزه مشترک اختیار زن و مرد
مفهوم شناسی ناشزه در آیه

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 103

تحقیق و بیان رأی مختار در دلالت یا عدم دلالت آیه بر مطلوب مستدل
ادامه تفسیر آیه
مقدمه دوم از مستدل قابل قبول نیست.
در تفسیر آیه نباید سیاق را نادیده گرفت.
سیاق آیه اقتضا می کند که آیه فقط درمورد خانواده است.

دیدن درس...
۱,۰۴۸ بازدید