header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 121

بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
نقد
نقد نقد
بررسی دلیل دوم
نقد
نقد نقد
بررسی و تقویم سایر ادله
کلام پایانی
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
نتیجه تحقیق در باب قضا و غیر قضا
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
اقتضائات اجرا

دیدن درس...
۲,۸۲۱ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 120

بررسی دلالی این روایات
بررسی و نقد اولویت
نقد و بررسی مذاق شریعت
ماهیت شناسی مذاق
مذاق شناسی در بوته نقد
مشکل استدلال به مذاق در مسئله مورد بحث

دیدن درس...
۱,۹۹۰ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 119

کلام آخر مرتبط با این گروه
نقد و بررسی نصوص (ادعا شده) دال بر نهی زنان از خروج از منزل بدون اذن شوهر و ایراد تضییقاتی بر زن (گروه هفتم)
بررسی سندی و موقعیت سنجی صدور این روایات
بررسی سند مناهی
بررسی سند معراج
نقد محتوایی روایات مشورت

دیدن درس...
۱,۵۰۵ بازدید