header

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 19

اندیشه تحقیق در ارتباط با ادعای اجماع و عدم خلاف و ...
اندیشه تحقیق در ارتباط با اجماع و عدم خلاف

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 18

اندیشه های موجود در پیوند با این ادعاها و با اجماعات محصّل فرضی
نسبت به ادعاهای موجود
اشکال صغروی و کبروی بر اجماع
دفاع از اجماع

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 17

نقل سخنی از محقق اصفهانی مناسب با پیوند فوق
گستره شناسی ولایت عاقلان عادل و خبیر بر فرض ثبوت
یادآوری آخر

فقه القضاء-شرائط قاضی-ولایت عاقلان عادل خبیر - جلسه 16

تمسک به هنجارهای شرعی در امور حسبیه برای اثبات جواز تصرف عاقل، عادل خبیر
امور حسبیه دو قسم است: قسمی که عهده دار آن فقیه یا ماذون از فقیه است،قسمی که چنین شرطی در عهده دار آن نیست.