header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 114

بررسی و نقد گروه دال بر ناکارآمدی زنان در مدیریت (گروه چهارم) ، مورد اشاره در گذشته
تتبع
ادامه تتبع و تحقیق
بر این اساس استدلال به این گروه از روایات نیز بر منع تصدی زنان ناتمام است.

دیدن درس...
۱,۰۵۴ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 113

بیان عدم دلالت این حدیث بر منع تصدی
بیان اول
رد این بیان
بیان دوم
بررسی متن و دلالت روایت حماد و انس از پدرش
ادامه نقد استدلال به این حدیث
شهرت و ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت در راستای اثبات اندیشه منع
نقد بهره‌برداری از شهرت

دیدن درس...
۱,۰۱۴ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 112

بررسی سند روایت دوم
بررسی متن و دلالت روایت جابر بر منع تصدی
روایت دوم سندا ضعیف است.
بیان دلالت روایت جابر بن یزید جعفی بر منع تصدی زنان نسبت به پست قضاوت و امارت

دیدن درس...
۱,۰۷۶ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 111

بررسی سند روایت جابر بن یزید جعفی
بررسی سند روایت دوم
سند روایت جابر بن یزید جعفی ضعیف است
روایت دوم از پدر انس نیز ضعیف است