header

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 35

کیفیت و حد اثبات و اعتبار آن
قضاوت با تکنولوژی‌های جدید و نه در قامت یک انسان، نظیر داوری ربات‌های هوشمند
تامین اهداف قضاوت در اسلام از طریق غیر قضاوت

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 34

اَبزار احراز
تنزه قرآن از شبهات از جمله تجویز شکنجه
گفت و گو از آیه محاربه

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 33

بیان رأی مختار
نهاد و ابزار احراز شرایط، کیفیت اثبات و اعتبار آن
نهاد تشخیص شخص قاضی ، فرد مراجعه کننده و حاکم
نبود دلیل خاص تعبدی در اعتبار شرایط جسمی و حد آن غیر از بلوغ سنی

فقه القضاء-شرائط قاضی - جلسه 32

قدرت بر نطق
قدرت بر شنیدن و بر زبان متخاصمین
نقد مقال
برخی شرایط قابل ذکر دیگر