header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 118

بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)
نقد و تحلیل محتوایی روایات این گروه
اخلاق
دفاع از دین خدا وظیفه عالمان دین
هجوم امواج ضلال
رد دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان

دیدن درس...
۱,۰۱۹ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 117

تفکیک در حجیت
دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان
ادامه بیان منع
بررسی دلالت سایر روایات در این گروه
بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)

دیدن درس...
۱,۰۱۸ بازدید

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 116

ادامه تضییق امر بر اعتبار و صدور این روایات
حرف آخر
تحلیل رابطه شهادت زن با نقصان عقل
تفسیر آیه ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری
جنسیت خاص هیچ تاثیری در قوت و ضعف ایمان ندارد
پلید انگاری زن در حال عادت ماهانه نزد یهود

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 115

بررسی و نقد گروه دال بر نفی شایستگی زنان به دلیل برخی ویژگیها (گروه پنجم)
بررسی سندی و موقعیت صدور
روایات نقص و شهرت جابر
مشکلات دیگر در مسیر قبول صدور
روایات ناقص العقل بودن زنان در بوته نقد
روش برخورد با تعلیل در روایات

دیدن درس...
۱,۴۰۳ بازدید