header

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 118

بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)
نقد و تحلیل محتوایی روایات این گروه
اخلاق
دفاع از دین خدا وظیفه عالمان دین
هجوم امواج ضلال
رد دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 117

تفکیک در حجیت
دلالت این گروه از روایات بر منع تصدی زنان
ادامه بیان منع
بررسی دلالت سایر روایات در این گروه
بررسی و نقد گروه دال بر نهی از اطاعتِ از زنان، نهی از مشورت با ایشان و مفادهای مشابه (گروه ششم)

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 116

ادامه تضییق امر بر اعتبار و صدور این روایات
حرف آخر
تحلیل رابطه شهادت زن با نقصان عقل
تفسیر آیه ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری
جنسیت خاص هیچ تاثیری در قوت و ضعف ایمان ندارد
پلید انگاری زن در حال عادت ماهانه نزد یهود

فقه القضاء - شرایط قاضی - جلسه 115

بررسی و نقد گروه دال بر نفی شایستگی زنان به دلیل برخی ویژگیها (گروه پنجم)
بررسی سندی و موقعیت صدور
روایات نقص و شهرت جابر
مشکلات دیگر در مسیر قبول صدور
روایات ناقص العقل بودن زنان در بوته نقد
روش برخورد با تعلیل در روایات

دیدن درس...
۱,۰۰۳ بازدید