header

قواعد فقه جزا (1401) - جلسه 8

استصحاب استقبالی در کشاکش قبول و رد
دلالت برخی نصوص بر لزوم صبر تا یکسال و اعتبار مطلق حکم قضایی پس از آن

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 30

خارج فقه القضاء (1401-1402)

از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

هدایت تحصیلی - حوزه علمیه ابوذر تهران - جلسه 1

هدایت تحصیلی
حوزه علمیه ابوذر تهران
نماد های غیرت
ان الله تعالی غیور یحب کل غیور
در تراث دینی و ادراک عقل از غیرت ستایش شده است
غیرت نماد هایی دارد برای طلبه :
1. استفاده از فرصت، درس خواندن و آشنایی با مجموعه دین از نماد های غیرت است
2. تبلیغ دین در قالب های مختلف نیز نماد دوم غیرت است
توصیه به خواندن سوره صافات و ارتباط با اولیای خدا و پیامبران